כללי ציטוט ורישום ביבליוגרפי לפי APA

כללי אזכור בגוף הטקסט לפי APA


כאשר אנו מעוניינים להביא דברים בשם אומרם או לצטט ישירות או לאזכר רעיון, אמירה, ידיעה, ציטוט, הלקוח מחיבור אחר, ילווה הדבר במראה מקום בגוף העבודה. מראה המקום כולל את שמות המחברים ושנת הפרסום בלבד, והוא יובא בסוגריים בסוף הקטע המאוזכר.
מראי המקום משמשים כהפניה לרשימה הביבליוגרפית על כן המקור המאוזכר יובא במלואו ברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה.סידור ועריכה של רשימה ביבליוגרפית ואיתור מאמרים  isrpionir@hotmail.com


בעת אזכור מקור אשר חובר על-ידי מחבר יחיד -
ירשם שם משפחה של המחבר ושנת הפרסום (כאשר ביניהם – פסיק), ללא שם פרטי,    סיכום או אזכור של הספר          (קניאל, 2001)       (Cohen, 1999)     אם שם המחבר מופיע כחלק מהטקסט בצורת סיכום או אזכור, יש להוסיף את שנת הפרסום בתוך סוגריים אחרי שם המחבר.
                                            קניאל (2001) טוען ש....          אברמוביץ' (2000) השווה זמנים קשים....
 ציטוט מהמקור ושם המחבר מופיע כחלק מהטקסט          קניאל (2001) מגדיר ריכוז כ"......" (עמ' 65)
 סוף ציטוט, או הפניה לטבלה או כל חלק מיוחד של המקור יש לרשום את שם המחבר, השנה והעמוד בתוך סוגריים.                                                                     (קניאל, 2001, עמ' 85 )
 רעיון של כותב אחר המופיע בספר שאנו מאזכרים.     פרויד (אצל קניאל, 2001) קובע ש... ציטוט מתוך ספר באנגלית בתוך חיבור בעברית  -   שם המחבר ייכתב בתעתיק עברי מחוץ לסוגריים. ההפניה תהייה בתוך הסוגריים בלועזית עם שנת הפרסום.                                     קלארק (Clarke, 2003) טוען ש....
 אזכור שנעשה יותר מפעם אחת באותה פסקה, אין צורך להציג שוב את תאריך הפרסום.         במחקר שנערך לאחרונה על זמני שנת תינוקות (ליפשיץ, 2001)....    ליפשיץ מצא בנוסף כי....
באם ישנו אזכור נוסף למקור בפסקה אחרת, או לאחר שהוזכר מחבר אחר יש לחזור שוב על מראה מקום מלא.במחקר שנערך לאחרונה על זמני שנת תינוקות (ליפשיץ, 2001)....ממצאים אלו מחזקים את טענותיו של  עמית (עמית, 200) אשר...בנוסף לכך טענתו של ליפשיץ (2001).... בעת אזכור של מקור אשר חובר על-ידי שני מחברים,
 יש לרשום את שמות המשפחה של שני המחברים בכל אזכור במהלך העבודה.     (כהן ולוי, 1995)  ובאנגלית:  (Cohen & Levy, 1995)סיכום או אזכור של הספר     (אפללו וזהבי, 2003) אם שם המחבר מופיע כחלק מהטקסט בצורת סיכום או אזכור, יש להוסיף את שנת הפרסום בתוך סוגריים אחרי שם המחבר.     אפללו וזהבי (2003) מצאו כי ציטוט מהמקור ושם המחבר מופיע כחלק מהטקסט       אפללו וזהבי מצאו כי"..........."   עמ' 31)
 בסוף ציטוט יש לרשום את שם המחבר, השנה והעמוד בתוך סוגריים.        (אפללו וזהבי, 2003, עמ' 23)
ציטוט מתוך ספר באנגלית בתוך חיבור בעברית      כהן וספנסינר (Cohen & Spenciner, 1994) מצאו כי.....
בעת אזכור של מקור אשר חובר על-ידי שלושה מחברים ומעלה 
 יש לרשום את שמות המשפחה של כל המחברים כאשר המקור מאוזכר לראשונה (כאשר בין השמות – פסיק ולפני השם האחרון – ו' החיבור)
                         (כהן, לוי, שלום וישראלי, 1995)
                         באנגלית  (Cohen, Levy, Shalom & Israeli, 1995).
בכל אזכור נוסף של אותו מקור בהמשך העבודה, יש לציין את שם המחבר הראשון  ואחר'  שנת הפרסום.        (כהן ואחר', 1995).
ובאנגלית: במקום ואחר'  יש לכתוב: et al      (Cohen et al.,1995).
סיכום או אזכור של הספר  החל מהציטוט השני יופיע רק שם המחבר הראשון ואחרים  !!!        (שוהם ואחרים, 2004 )
אם שם המחבר מופיע כחלק מהטקסט בצורת סיכום או אזכור, יש להוסיף את שנת הפרסום בתוך סוגריים אחרי שם המחבר.                                   שוהם ואחרים (2004) סבורים כי.....ציטוט מהמקור ושם המחבר מופיע כחלק מהטקסט     שוהם ואחרים (2004) מציינים כי"......."(עמ' 272)
 בסוף ציטוט יש לרשום את שם המחבר, השנה והעמוד בתוך סוגריים.       (שוהם ואחרים, 2004, עמ' 218)
 ציטוט מתוך ספר באנגלית בתוך חיבור בעברית    אנדרסון ואחרים (Anderson al et, 2001) סבורים כי
בעת אזכור של יותר ממקור אחד יש לרשום את המקורות לפי סדר אלפביתי של המחברים.
                    (אביבי, 1999; לוי, 2001; מזרחי, 1995; שנהב, 1998).
                  באנגלית: (Avivi, 1999; Levy, 2001; Mizrachi, 1995; Shenhav, 1998).
בעת אזכור מקורות בעברית ובאנגלית 
 יש לכתוב קודם את המקורות בעברית לפי סדר אלפביתי, ולאחר מכן את המקורות באנגלית, גם כן לפי סדר אלפביתי.
                                 (אביבי, 1999; שנהב, 1998(Cohen, 1995; Levy, 2001.
אזכור משני –
יש לרשום שם משפחה ושנת פרסום (כפי שכתוב במקור), בתוך שם משפחה ושנת פרסום של מחבר המקור ממנו נלקח האזכור.                                           (לוי, 1985 בתוך כהן, 1991).
ברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה יופיע רק המקור הראשוני ולא יופיע המקור המשני (במקרה הנ"ל: לוי הוא המקור המשני).מקור ללא מחבר 
אזכור מקור ללא מחבר אדם או מוסד מציינים את הכותרת במירכאות כפולות.     "הארץ"  (2006: חלק א, 15).    (  "אבן"  מילון אבן שושן, 1992)
מחברים מוסדיים כאשר מאזכרים מקור היוצא לאור על ידי מוסד,  ללא שם מחבר, יופיע המוסד המפרסם כמחבר.       הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2006).באזכורים חוזרים ניתן לזהות את המוסד בראשי תיבות               הלמ"ס (2006).
פרסומים של אותו מחבר, מאותה שנה 
מוסיפים אות לועזית או עברית בהתאמה לשנת הפרסום. ( לוין 2000 א')         ( לוין  2000 ב')      ( Liran, 2000 a )               ( Liran 2000 b )
פרסומים של מחברים בעלי אותו שם משפחה -כאשר לשני מחברים או יותר אותו שם משפחה יאוזכרו בעבודה תוך כדי ציון אותיות ראשונות  של שמותיהם הפרטיים, זאת גם במקרים בהם שנת הפרסום שונה.                      ( ש. כהן, 2000 )    (ר. כהן, 2006 )
יש לזכור כי  חייבת להיות חפיפה מלאה בין המקורות המאוזכרים בגוף העבודה, לבין הרשימה הביבליוגרפית !!!!. הארות לכללי ציטוט:
חומר מצוטט ממקור אחר חייב להיותך מצוטט בדיוק מרבי מילה במילה .כאשר אורך הציטטה פחות מארבעים מלים  תובא הציטטה בין מרכאות כפולות (") ובהמשך ישיר לטקסט. אם מובאת ציטטה נוספת בתוך המקור המצוטט  תובא הציטטה השניה בין גרשיים (').
כאשר אורך הציטטה יותר מארבעים מלים  תובא הציטטה כקטע נפרד וללא מרכאות. הקטע יתחיל בשורה חדשה ובמרחק של כסנטימטר וחצי מהשוליים, משני צידי הקטע. אם מובאת ציטטה נוספת בתוך המקור המצוטט  תובא הציטטה השניה בין מרכאות (").
בסוף הציטטה יש לציין בסוגריים את מראה המקום: שם המחבר, השנה ומספר העמוד בטקסט המקורי (כהן, 199925).
במקרה והושמטו חלקי משפט מהמקור המצוטט, יש לרשום שלוש נקודות בתוך סוגריים: ().
במקרה והכותב מוסיף מדבריו בתוך הציטטה  יובאו הדברים בתוך סוגריים מרובעים:  [ ].

כללי ציטוט ביבליוגרפי ברשימת המקורות בסוף העבודה/המאמר לפי APAרישום מקורות [ביבליוגרפיה ] - ציטוט בסוף העבודה

רשימת המקורות מופיעה מיד לאחר סיכום העבודה.
המקורות נרשמים תמיד על פי סדר אותיות שם משפחה של המחבר, הינו רישום שוטף א"ב..
רושמים תחילה את המקורות בעברית ולאחר מכן מתחילים את רישום המקורות בלועזית.
כאשר מספר המקורות רב נהוג לחלק לסוגים כגון: אנציקלופדיות, ספרים, מאמרים, עיתונות וכד'.
בכתיבה שימו לב הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.
שם הספר נרשם באותיות מוטות.
שנת הפרסום מופיעה מיד לאחר שם המחבר/ים.
רושמים את שם המשפחה המלא ושמות פרטים מציינים את האות הראשונה, כל אות מפרידים בנקודה.


סידור ועריכה של רשימה ביבליוגרפית ואיתור מאמרים yevgeb@gmail.com 054-2385524ספרים


א. מחבר יחיד
שם משפחה, שם פרטי.  (שנת ההוצאה) .  שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

גורן, ד. (1993). תקשורת ומציאות. ירושלים: כתר.
Highmore, B. (2001). Everyday life and cultural theory. New York:  Routledge.ב. כאשר ישנם יותר ממחבר אחד לספר:
                              שימו לב - [כל המחברים מופעים כאשר שם משפחתם קודם לשם הפרטי]
ז'ן, פ., ואינהלדר, ב. (1972). הפסיכולוגיה של הילד. מרחביה: ספרית הפועלים.
Jahnke, C.J., & Nowaczyk, H. R.(1998). Cognition. New Jersey: Prentice Hall.


   כאשר ישנם שלושה מחברים ומעלה רושמים אחד מהם ואחרים 
                       [ציון מחברים נוספים הוא עניין  של רשות – אם כן, רושמים פסיקים בין שמות המחברים ו ו' החיבור לפני 
                             שם המחבר האחרון

יזרעאלי, ד, פרידמן א, ושריפט ר. (1982). נשים במלכוד: על מצב האישה בישראל. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

אפשרי גם

זיו מ, ואחרים. (1983). פרקים בתולדות העמים בדורנו 1945 - 1970. תל-אביב: יבנה.

Sloan, F. A., et al. (2000) . Drinkers, drivers, and bartenders : balancing private choices and public accountability. Chicago : University of Chicago Press.

“et al.” (meaning “and others”)  - ואחרים


ג. כאשר יש עורך לספר -  עורך כמחבר – מקראה או אסופת מאמרים
שם המשפחה של העורך הראשון, שמו הפרטי, שם פרטי ושם משפחה של העורך/ים הנוסף/ים. (עורך/ים). שנת פרסום. שם המקראה. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

שרן, שלמה. והרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). (1989) . מורים ותלמידים בתהליך שינוי. תל-אביב: רמות.

צדקיהו, ש. (עורך). (1988).  אקלים הכתה: מהות ומעשה. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of  growing up poor. New York: Russell Sage Foundationד.       פרטים שונים על ספרים: תרגום, מהדורה

             כאשר ספר מתורגם, ויש  (לא תמיד) לרשום את שם המתרגם -

פורסייט, ה. א. (1985).  אשה עצמאית. (תרגום: מ. ירושלמי). תל-אביב: זמורה ביתן.

Singer, I. B. (1998). Shadows on the Hudson (J. Sherman, Trans.). New York: Farrar, Straus and Giroux.

           ספר מהדורה שניה, שלישית וכו'..

Davison, G.C. (2004). Abnormal psychology. (9th ed.). New York:  John Wiley & Sons.


ספר מתורגם בעל עורך ומהדורה חדשה
שם המחבר – משפחה, פ. (שנה). שם הספר. שם, העורך.(עורך). שם, המתרגם.(מתרגם). ( מהדורה מס'  ). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

ה. כאשר המוציא לאור ( מוסד או משרד ממשלתי) הוא המחבר, כמו משרד הבטחון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החינוך והתרבות, רושמים את שם המוסד, משרד במקום המחבר.
מקום. תאגיד. (שנת ההוצאה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

ישראל. החברה הממשלתית לתיירות. (1999). חבל ים המלח: תוכנית אב לפיתוח תירות. תל-אביב: ת.י.ק. פרויקטים.

U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United  States. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

ו. סידרה

שם מחבר המאמר – משפחה, פ. (שנה) . שם המאמר/שם הפרק. בתוך: שם העורך. ( עורך הסדרה). שם עורך ( עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך. (מהד', עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

להב,צ. (1993). סמכותנות. בתוך: וייס, נ. (עורכת הסדרה), ובייט-מרום, ר. (עורכת הכרך), אישיות: תיאוריה ומחקר: כרך ג. יחידה 6. מחקר האישיות. (עמ' 116-151). תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

Maccoby,E.E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child integraction. In P.H. Mussen (Series Ed.) & E.M.Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of child psycology : Vol.4. Socialization, personality,and social development (4 th ed., pp. 1-101). New York:Wiley.


ז. מאמרים
    [באנגלית יש לשים לב –
                            שם כתב העת – כל המילים נכתבות אות ראשונה גדולה.
                            שם המאמר – רק האות הראשונה נכתבת באות גדולה. ]

1.  מאמר מתוך תקופון, כתב עת
שם משפחה, פ. (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מספר כרך (מס' חוב'), עמודים.
        אם מספור הגיליונות בתוך הכרך הוא רציף, יש לציין מס' כרך ללא מספר הגיליון.
         שני מחברים ויותר – כמו כללים של שניים ויותר מחברי ספר, ההמשך כמו כתב עת.

כהנא, ר. ( 1974). קוים לניתוח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמליים. מגמות, כ"א, 36-46.

Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427-431.

קס, א, ופרידמן,י. (2005). בין המשפחה הפרטית למשפחה המקצועית: הבניית תחושת המסוגלות העצמית של  מורות. מגמות, 43, 699-728.

2. מאמר מתוך כתב עת המחולק לכרכים וחוברות
      כאשר מספור העמודים מתחיל בכל גיליון מחדש, יש לציין מס' כרך ומספר גיליון.

בן-פרץ, מ. (2001). מגמות חדשות בתכנון לימודים: בעיות ודילמות. עיונים בחינוך. 5 (1), 59 – 67.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.


3. מאמר מספר - קובץ מאמרים - מקראה

כותב המאמר שם משפחה, שם פרטי.  (שנת פרסום). שם המאמר. בתוך:  שם פרטי, שם משפחה של העורך/עורכים (עורך). שם הספר (עמודי המאמר).  מקום ההוצאה :שם ההוצאה.
               [ השם הפרטי של עורך הקובץ יופיע לפני שם המשפחה]

מילגרם, ר. (1985).  יצירתיות בגיל ההתבגרות. .בתוך: א. זיו (עורך). הגיל הלא רגיל ( עמ' 206-219). תל-אביב: פפירוס.
        
              [ באנגלית בשם המאמר ובשם הקובץ תיכתב רק האות הראשונה באות גדולה]
Meskell, L. (2001). Archaeologies of identity. In I. Hodder. (Ed.), Archaeological theory today (pp. 187-213). Cambridge, England: Polity Press.


4. מאמר מתוך עיתון יומי  
שם משפחה, שם פרטי. (תאריך). כותרת הכתבה. שם העיתון, עמודים.
                             [יש לציין את כל העמודים הרלוונטיים, גם אם אינם עוקבים ]

בן ישי, ר. (16 ביוני 1989). התמודדות של אלופים. ידיעות אחרונות, עמ' 3.

לוי, ר. (10 בנובמבר, 2002). תמונה קבוצתית עם פחד. הארץ, עמ' ד1, ד3.

Haney, D. Q. (1998, February 20). Finding eats at mystery of  appetite. The Oregonian, pp. A1, A17.

כאשר שם המחבר אינו ידוע רושמים את שם המאמר במקום שם המחבר.
רכוש יהודי לא גרמני. (22 לאפריל 1992). הארץ, עמ' ב1.


ח. ערך מתוך אנציקלופדיה או מילונים
שם משפחה, שם פ. (עורך). (שנה).שם הערך.  שם האנציקלופדיה ( מהדורה. מס' כרך, עמודים ). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

ריבר, ס.א. (עורך). (1992). מאזוכיזם. לקסיקון למונחי הפסיכולוגיה (ב' 343). כצמן, א. (עורך מהדורה עברית). ירושלים: כתר.

Sadia, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicianc (6th ed. Vols. 1-20). London: Macmillan.

כאשר אין שם מחבר
שם הערך.(שנה) בתוך שם האנציקלופדיה (מס' כרך, עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.


ט. משאבים מקוונים
שם מחבר [שם משפחה ראשון]. (תאריך).  שם המסמך. (תאריך דליה). <כתובת>
דוגמאות:

אתר אישי (פרטי)
ברק, ל. (יוני 2002). אתר הדיסלקטים בישראל. ( 10 בפברואר 2003).

מודלינגר,א. (10 פברואר 2003 ). ליקויי למידה. http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/saar2.html>

י. מאמרים מקוונים

1. מאמרים מתוך כתב -  עת אלקטרוני  (ejournal )
ינאי, י., ושוורץ, ש. (פברואר 2003). אתגר: הכניסה (לא) אסורה. מסע אחר 137, נדלה 10 בפברואר 2003, מתוך: < http://www.masa.co.il/Articles2003/Urban/index.html >

Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology, 6(9). Retrieved July 3, 2001, from
http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm

2. מאמרים מתוך מגאזין
חיימוביץ', נ.(2003). הבית שגדל עם הזמן. בנין ודיור 83. נדלה 10 בפברואר 2003.

Morgan, F.( 15 Mar. 2001). Banning the Bullies. Salon.com. 2 Apr.2001. <http://www.salon.com/news/feature/2001/03/15/bullying/ index.html>.


3. מאמרים מתוך עיתון יומי

הנדלר, ס. (11 בפברואר 2003). אירופה נגד ארה"ב. מעריב אינטרנט. 13 בפברואר 2003. http://images.maariv.co.il/cache/ART433140.html

Wren, C.( 5 May 1999). A Body on Mt. Everest, a Mystery Half-Solved. New York Times on the Web. 13 May 1999 <http://search.nytimes.com/search/daily/bin/fastweb?getdoc+site+ site+87604+0+wAAA+%22a%7Ebody%7Eon%7Emt.%7Eeverest%22>.


מאמרים מתוך מאגרי מידע בספריה.
שם משפחה, שם פ. (שנה) .שם המאמר. שם כתב העת. כרך.(מס' חוברת), עמודים. נדלה תאריך הוצאת המאמר, שם המאגר. שם הספק. <כתובת הספק>

Holliday, R. E., & Hayes, B. K. (2001). Dissociating automatic and intentional processes in children's eyewitness memory.  Journal of Experimental Child Psychology, 75(1), 1-5.
 Retrieved February 21, 2001, from Expanded Academic  ASAP database .


יא. עבודות מוסמך M.A,  דוקטורט  PhD

M.A
שם משפחה, שם פ. (שנה). שם העבודה. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ל...". שם המוסד האקדמי.

אביגדורי, ד. (2000). דפוסי שמוש במאגרי מידע בקרב אוכלוסיה הטרוגנית :המקרה של מכללת עמק הירדן.
עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למידענות". אוניברסיטת בר-אילן.

PhD
שם משפחה, שם פ. (שנה). שם העבודה. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור ל...". שם המוסד האקדמי.
אשכנזי, י. (1999). הפטריארכיה של ירושלים :ארגונה ומקומה בחברה הנוצרית של ארץ ישראל בתקופה הביזאנטית. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה.


יב. מפות
מפה (1996) ישראל - מפת כבישים, ישראל. 1:350:000
New Jersey. Map. Chicago: Rand, 2000.יג. למ"ס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1997-2002).  רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה. ירושלים: הלמ"ס


יד. דוחות  ( המחבר הוא מוסד או ארגון)
ישראל. משרד התיירות. (1996) . סקר התיירות בישראל - דו"ח סופי. ישראל: ירושלים


טו. פסקי דין
בג"צ 732/84 צבן נ' השר לענייני דתות ואח', פ"ד מ(4) 141, 147-148טז. סרט קולנוע

שם משפחה, שם פ. (מפיק) ושם משפחה, שם פ. (במאי). (שנת פרסום). שם הסרט. מקום: שם אולפן.

גלובוס,י. וגולן, מ. (מפיקים),  ודוידזון,ב. (במאי). (1978). אסקימו לימון [סרט קולנוע ].  ישראל: סרטי נח.


Producer, P. P. (Producer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of motion picture [Motion picture]. Country of origin: Studio or distributor.

Eastwood, C. (director-producer) .(2005). Million dollar baby ]Motion Picture[. USA : Globus United.

יז. טלויזיה

משדר

שם משפחה, שם פ. (מפיק). (תאריך המשדר). שם המשדר. [משדר טלויזיה או סדרת טלויזיה]. מקום: שם האולפן או שם המפיץ.

קריסטל, ל. (מפיק ראשי). (11 באוקטובר, 1998). תיק תקשורת. [משדר טלוויזיה ]. תל-אביב: הטלוויזיה החינוכית.

Producer, P. P. (Producer). (Date of broadcast or copyright). Title of broadcast [Television broadcast or Television series]. City of origin: Studio or distributor.

Important, I.M. (Producer). (1990, November 1). The Nightly News Hour. [Television broadcast]. New York: Central Broadcasting Service.


סדרה

מילר, ג. (מפיק). (1998). החיים האלה [סדרת טלוויזיה]. תל-אביב: ברודקסט.

Bellisario, D.L. (Producer). (1992). Exciting Action Show. [Television series]. Hollywood: American Broadcasting Company.


פרק מסדרה

שם משפחה, שם פ. (תסריטאי), ושם משפחה, שם פ. (במאי). (שנת פרסום). שם הפרק [ פרק מסדרת טלוויזיה]. מתוך שם פ. שם משפחה (מפיק), שם הסדרה. מקום ההוצאה: שם האולפן.

ברעם, ד. (תסריטאי), וגלבוע, ג. (במאי). (2000). שככה יהיה לי טוב [פרק בסדרת טלוויזיה]. מתוך א. כהן (מפיק), רחוק קרוב. תל-אביב: מעגלות

Writer, W. W. (Writer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of episode [Television series episode]. In P. Producer (Producer), Series Title. City of origin: Studio or distributor.

Wendy, S. W. (Writer), & Martian, I.R. (Director). (1986). The rising angel and the falling ape. [Television series episode]. In D. Dude (Producer), Creatures and monsters. Los Angeles: Belarus Studios.